Het samenwerkingsorgaan van Latijns-Amerikaanse vakorganisaties in de bananen- en tuinbouwsector (COLISBA) heeft een brief aan de zeven grootste Duitse en Britse retailketens geschreven waarin zij haar zorgen uit over het feit dat retailers blijven terugvallen op het Rainforest Alliance keurmerk als garantie voor de naleving van ethische waarden in hun toeleveringsketens.

COLSIBA vertegenwoordigt zo'n 75.000 werknemers in de Latijns-Amerikaanse tuinbouwsector, waarvan de meesten werkzaam zijn op bananenplantages van Peru tot aan Guatemala. De organisatie is van mening dat de certificering Rainforest Alliance niet toereikend is voor het waarborgen van de rechten van de arbeiders op gecertificeerde teeltbedrijven. 

Banana Link benadrukte in het in 2016 verschenen rapport Rainforest Alliance and the Discount Supermarkets: Low Prices and Easy Standards? bewijs te hebben dat er op gecertificeerde bedrijven sprake was van tekortkomingen op het gebied van de vrijheid van arbeiders om zich bij vakbonden aan te sluiten, naast andere zwakke punten in het certificeringssysteem, hetgeen betekende dat telers geen garantie hadden op kostendekkende prijzen om duurzaam te producten of hun werknemers leefbare lonen te betalen. 

Banana Link kwam tot de conclusie dat ondanks haar belangenbehartiging om Rainforest aan te sporen verbeteringen door te voeren, haar eigen standaarden te verifiëren en de sociale dialoog binnen de sector te verbeteren, het de certificeerder aan vermogen en politieke wil ontbreekt om dergelijke verbeteringen te implementeren. Om deze reden is COLISBA, met de volledige steun van Banana Link, de directe dialoog met grote retailers aangegaan om ervoor te zorgen dat de rechten van hun werknemers voldoende gewaarborgd worden binnen de toeleveringsketen. 

Reactie Rainforest Alliance
In reactie hierop zei Emma Harbour van Rainforest Alliance het volgende: "Rainforest Alliance erkent en respecteert de belangrijke rol die vakbonden spelen in het beschermen en behartigen van de rechten van werknemers. Daarom is de vrijheid van vereniging en de vrijheid om zich aan te sluiten bij een vakbond een cruciale voorwaarde (4.4) van de Sustainable Agriculture Standard. We blijven streven naar een open en constructieve verstandhouding met de vakbonden en we waarderen hun rol bij het aan de kaak stellen van kwesties, waaronder deze verklaring van COLISBA."

Harbour benadrukt dat in de nieuwe Rainforest Alliance Sustainable Agriculture Standard 2020 Rainforest Alliance zich inspant om de sector nauw te betrekken. "De ontwikkeling van dit nieuwe certificeringsprogramma bestond onder meer uit een tweejarig proces met medewerking van verschillende belanghebbenden, veelvuldig openbaar overleg en waaraan 1.000 belanghebbenden in bijna 50 landen een bijdrage hebben geleverd, meer dan 200 organisaties vertegenwoordigd waren en waarbij gedurende van nog eens zes maanden overleg werd gepleegd met partijen binnen de bananen-sector om de introductie van deze nieuwe benadering soepel te laten verlopen. Telers, plantagearbeiders, vakbonden, lokale Ngo's, retailers, handelaren en andere relevante belanghebbenden werden gevraagd een bijdrage te leveren. Na de publicatie van de Standaard 2020 heeft Rainforest Alliance meerdere malen overleg gehad met organisaties binnen de bananensector hetgeen heeft geleid tot verbeteringen van de standaard om bananentelers in Latijns-Amerika een zo efficiënt een betekenisvolle implementatie te kunnen garanderen."

Harbour concludeert: Rainforest Alliance is van mening dat samenwerking van cruciaal belang is om de uitdagingen van telers en arbeiders in de fruitsector op het gebied van duurzaamheid aan te kunnen gaan. Certificering alleen is geen oplossing voor de diepgewortelde maatschappelijke en economische problemen in landen. Systematische problemen die verband houden met mensenrechten, de handhaving van landelijke wetgeving en lang bestaande verschillen in machtsverhoudingen van internationale toeleveringsketens kunnen alleen worden aangepakt door een duurzame samenwerking tussen alle relevante actoren. We nemen onze rol hierin zeer serieus en werken actief aan het oplossen van deze kwesties op door Rainforest Alliance-gecertificeerde bedrijven om een duurzame fruitsector tot stand te brengen."

Om de brief die COLSIBA naar retailers stuurde te lezen, klik hier.

Om het certificeringsprogramma 2020 van Rainforest Alliance te bekijken, klik hier.

Voor meer informatie:
Banana Link
Tel: +44 (0)1603 765670
www.bananalink.org.uk 

Leonie Haakshorst
Rainforest Alliance
Email: lhaakshorst@ra.org   
www.rainforest-alliance.org