"Producenten van groenten en fruit zijn gedreven ondernemers die samen met hun coöperaties alle dagen het beste van zichzelf geven om zeer kwalitatieve, veilige, gezonde en duurzame producten te telen", zo meldt het VBT in een persbericht. De Belgische tuinbouw coöperaties eisen meer dan enkel begrip voor de telers. "Zij zijn gepassioneerd met hun beroep bezig en willen kunnen blijven vertrouwen in een toekomst voor hun bedrijf. Maar dit wordt steeds moeilijker en daarom willen we vanuit de groente- en fruitcoöperaties een duidelijke boodschap de wereld insturen."

"De druk op onze producenten wordt te zwaar"
"Zij moeten zowel uitstekende vakmensen zijn, die bereid zijn om enorme risico’s te nemen. Tevens moeten ze begenadigde secretarissen en secretaressen zijn om de steeds groeiende administratie het hoofd te kunnen bieden. Daarenboven spelen ze in de hoogste categorie op een Europees en wereldniveau met een niets ontziende concurrentie. Elke dag opnieuw zorgt onze volledige keten voor lokale producten die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. De Belgische groente- en fruitsector heeft op vlak van duurzaamheid al vele stappen gezet en zet nog steeds dagelijks in op verdere duurzame ontwikkeling in lijn met de nationale en Europese vereisten. De groente- en fruitsector is evenwel vastberaden om de weg van verdere verduurzaming en het garanderen van voedselzekerheid te volgen. Daarvoor zijn echter de nodige ondersteuning en rechtszekerheid voor investeringen in de landbouwsector nodig.

Zonder lokale producenten is er immers geen toekomst voor lokale voedselvoorziening, voedselveiligheid en een lokale keten. Producenten en hun organisaties vormen de ruggengraat van de voedingsketen. Zij zorgen niet alleen voor de tewerkstelling van 46.000 mensen maar creëren een productiewaarde van €6,27 miljard . Daarenboven zorgt de sector ook voor een positieve handelsbalans wat bijdraagt tot de welvaart van ons land.

Zo behoren we nu al tot de meest duurzame agrovoedingsketen ter wereld. Maar dit volstaat blijkbaar niet. Wantrouwen ten aanzien van de boeren en tuinders heeft een oneindig aantal controle-instanties in het leven geroepen. Deze instanties leveren een massa administratieve verplichtingen op omwille van de diverse lastenboeken en kwaliteitssystemen, die elk met hun controles en documenten, het leven van de boer en tuinder verzwaren zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.

Deze situatie is onhoudbaar
"De boeren hebben de afgelopen week op heel veel begrip voor hun acties mogen rekenen. Maar wij vrezen dat we er met begrip alleen niet gaan geraken.

Wij vragen meer dan begrip en komen met drie klare opdrachten voor de diverse 'beslissers' in zowel het maatschappelijk debat als in de keten. Iedereen zal op zijn niveau moeten bijdragen aan een land- en tuinbouw die terug met passie en vertrouwen de toekomst tegemoet kan zien."

Met aandrang vraagt men aan de Europese overheid:

  • Een fair beleid dat voorkomt dat we met ongelijke wapens moeten strijden op het Europese en wereldforum
  • Een betaalbaar beleid. De EU moet vermijden dat de lasten van de vergroening en verduurzaming enkel op de schouders van de boeren komen.
  • Een realistisch beleid. Tijd is cruciaal. De Sovjet aanpak met te enthousiaste veranderingskalenders vernietigt het draagvlak van alle hervormingen. Arbitraire doelstellingen ondergraven de drive om effectief te participeren aan veranderingen. Voldoende tijd en voldoende onderzoek naar alternatieve gewasbescherming is de te verkiezen weg. Wij hopen dat de volgende EU-commissie geleerd heeft van de al te ambitieuze plannen van de huidige commissie.
  • Draagvlak kan er alleen komen als de lasten fair verdeeld worden in de keten, en de producenten de kans en de tijd krijgen om zich aan te passen en de EU erin slaagt om zijn land- en tuinbouw te beschermen.

Aan de Vlaamse en Federale overheid:

  • Voldoende rechtszekerheid. Voortdurend wijzigende wetgeving op het vlak van ruimtelijke planning en milieu doelstellingen maken investeren en innoveren helemaal niet aantrekkelijk. En dat zijn nochtans de drivers van een gezonde economie.
  • Zeker jonge, startende boeren hebben rechtszekerheid nodig. Jonge boeren moeten gekoesterd worden omdat zij de ultieme garantie zijn op voedselveiligheid en voedselsoevereiniteit in ons land maar ook in de gehele EU. De les die we geleerd hebben in het energiedossier moet blijven herhaald worden.
  • Elke nieuwe wettelijke bepaling zou een land- en tuinbouwtoets moeten ondergaan om na te gaan welk effect de nieuwe maatregel heeft op de land- en tuinbouwers. Indien deze impactanalyse negatief is, moet er vooraf bijgestuurd worden. Een dergelijke aanpak zou veel miserie hebben kunnen voorkomen.
  • Administratie is een middel. Geen doel op zich. Wij zien in de groente- en fruitteelt een wildgroei aan kwaliteitssystemen die onder het mom “het is beter te controleren dan te vertrouwen” eisen blijven formuleren zonder dat daar een meerwaarde tegenover staat. Dit moet stoppen. De GRASP module van GlobalGAP, die de arbeidsomstandigheden van onze bedrijven tracht te overwaken, is daar een mooi voorbeeld van. Wij hebben in België, net zoals in veel Europese lidstaten, een zeer goede sociale en arbeidswetgeving met daaraan verbonden een zeer efficiënt controleapparaat van inspecteurs en controlediensten. Nog eens een administratie toevoegen die alleen papierwerk oplevert en geen enkele concrete meerwaarde met zich meebrengt, moet verdwijnen door de garantie te bieden vanuit de Federale Overheid dat Belgische producenten geacht worden om volledig legaal te werken.

Aan de retail en voedselverwerkende industrie:

  • Wij zijn partners in de keten. Het is belangrijk dat dit partnerschap leidt tot faire afspraken. Wij hebben er alle belang bij dat we werken aan het vermijden van onnodige overlast. Lastenboeken en kwaliteitssystemen zijn net als administratie middelen en geen doelen op zich. Nog minder zouden ze mogen dienen als middel om concurrentievoordelen te bekomen. Laat ons samen zoeken naar eenvoudige toepassingen met zo weinig mogelijk “red tape” en helemaal geen “dubbel werk” meer. Het zal zowel voor jullie bedrijven en voor de land- en tuinbouwsector een stuk goedkoper, aangenamer en efficiënter werken zijn.

"Dit zijn een aantal punten, die wij als coöperaties willen aandragen in het debat over de te volgen weg naar een duurzamere, sterkere en aantrekkelijkere sector.

Wij zijn er zeker van dat dit moet kunnen in de overtuiging, dat het begrip, dat ontstaan is naar aanleiding van de boerenacties, een momentum gecreëerd heeft om de dialoog met de politiek als met de gehele keten aan te gaan."

Voor meer informatie:
VBT
info@vbt.eu
www.vbt.eu