In een brief aan de Tweede Kamer vertelt minister Schouten (LNV) waarom het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2010 werd samengevoegd met het ministerie van Economische Zaken, en waarom het in 2017 opnieuw werd gesplitst.

"Dit kabinet ziet op het terrein van landbouw, natuur en voedselkwaliteit grote maatschappelijke uitdagingen en heeft daarom bij de kabinetsformatie besloten om deze thema’s vanuit een zelfstandig ministerie te coördineren. De Nederlandse tuinbouw, landbouw en visserij zijn internationaal toongevend en met een zelfstandig ministerie kan het kabinet zich sterker positioneren in het agro- en natuurdomein, zowel in Nederland als in het buitenland", aldus minister Schouten. "Met de instelling van een nieuw ministerie van LNV wordt tegelijk een stevige ambitie neergezet. Dit wordt onderstreept met de visie op de toekomst van de Nederlandse landbouw, natuur en voedsel die het kabinet recent heeft gepresenteerd. LNV zal als zelfstandig ministerie aan de slag gaan met het realiseren van deze visie, in het bijzonder met de noodzakelijke omslag naar kringlooplandbouw."

Bron: Rijksoverheid