Vorige week presenteerde het Productschap Tuinbouw (PT) haar nieuwe koers. Fors lagere heffingen, een beperkt takenpakket, aangestuurd door ondernemingen en een kleinere werkorganisatie. Het nieuwe PT investeert niet langer in productpromotie, marktonderzoek en informatielogistiek. “Dat zijn taken in het belang van onze leden die we als Frugi Venta niet willen laten verdwijnen”, zegt directeur Gert Mulder namens het bestuur.

De gevolgen van een kleiner PT zijn door Frugi Venta in kaart gebracht. “PT zal een kleinere rol gaan vervullen in de ketenaanpak”, zegt Mulder. “We willen onderzoeken of taken in het belang van onze leden elders ondergebracht kunnen worden.”

Frugi Venta noemt het positief dat het PT inspeelt op de uitslag van de ondernemerspeiling en het kabinetsstandpunt. “Dit moderniseringsplan heeft in grote lijnen de steun van Frugi Venta” aldus Gert Mulder. “Wel constateren we dat de taken die overblijven binnen de drie kernthema’s Voeding, groen & gezondheid, Plantgezondheid & fytosanitaire zaken en Duurzame ketens hoofdzakelijk taken zijn met maatschappelijke waarde in het belang van de primaire sector. Taken voornamelijk in het belang van de sector zoals promotie, marktonderzoek en informatielogistiek vallen buiten PT nieuwe stijl.” Frugi Venta beraadt zich op de wijze waarop deze taken in de toekomst kunnen worden gestructureerd en gefinancierd. “Wel is duidelijk dat we in samenwerking met het PT streven naar een geleidelijke overname van de activiteiten. Lean en mean is het uitgangspunt”, aldus Mulder.

Reorganisatie van het PT-bestuur, naar een kleiner bestuur en minder commissies wordt door Frugi Venta van harte ondersteund. Het aantal sectorcommissies loopt terug van 7 naar 2. Daarnaast is plaats voor een ondernemersplatform dat het bestuur zal voeden met informatie. Het is nog niet duidelijk hoe de leden van deze ondernemersplatforms worden benoemd. “Wij pleiten uiteraard voor onze inbreng bij de voordracht van ondernemers”, aldus Mulder.

Een gevolg van de hele reorganisatie is verlaging van kosten en dus een lagere heffing. “De heffingsverlaging zou wat de handel betreft al kunnen ingaan met de heffingsverordening 2011 die moet worden betaald in 2012. De verlaging is mogelijk door het terugdringen van het takenpakket en gebruik van reserves. Per geleding wordt een eigen financieringsfonds gehandhaafd. Dat betekent dat we als handel zelf kunnen beslissen over de hoogte van onze heffing en besteding van de gelden en zo namens onze leden grip houden op de uitgaven via het PT. De activiteiten die Frugi Venta niet wil laten verdwijnen, zullen echter ook gefinancierd moeten worden. Frugi Venta neemt de verantwoording om dit zo efficiënt mogelijk elders onder te brengen, waarbij commitment van de leden en bereidheid tot financiering het vertrekpunt is.”