Deze week is de eerste editie verschenen van een Europese pesticideresiduenhandleiding voor de omgang met contaminaties in biologische handel en verwerking. De handleiding is een uitgave van de IFOAM EU Groep, de Europese koepel voor biologische landbouw en voeding. Het handboek betekent een steun in de rug voor de biologische bedrijven en helpt ondernemers bij het omgaan met dit complexe thema. Bovendien biedt het de bedrijven praktische handvatten voor de informatie-uitwisseling met hun klanten en leveranciers.

Bavo van den Idsert, directeur a.i. Bionext en vicevoorzitter IFOAM EU: "Eén van de voornaamste problemen voor biologische bedrijven met betrekking tot residu-besmettingen is, hoe ze een positieve uitslag van een onderzoek moeten interpreteren en wat die betekent voor de biologische status van het product. Voor de relatie met leveranciers en klanten is die interpretatie cruciaal, want niemand wil twijfelen aan de biologische status van een product. De nieuwe handleiding biedt nuttige richtlijnen voor de communicatie tussen stakeholders in de biologische sector, wanneer zich een besmetting met een residu voordoet. Vooral de werkwijze met een actieniveau van 10 ppb (en 50 procent onnauwkeurigheidsfactor) biedt een praktische oplossing: Over het algemeen wordt bij een contaminatie boven deze scherpe actiegrens, die is gebaseerd op de Wet voor babyvoeding, een onderzoek ingesteld. Binnen Nederland werken we al enkele jaren met deze actiegrens en dat functioneert goed. Steeds meer bedrijven nemen deze werkwijze over en ook Stichting Skal werkt op deze manier."

Christopher Stopes, voorzitter IFOAM EU: "Dit nieuwe document is een mooi voorbeeld van een stakeholderinitiatief in de sector, dat is gericht op het oplossen van problemen. De biologische handel en verwerkers zijn ervan overtuigd dat dit private initiatief van de sector veel beter werkt dan nieuwe wetgeving voor residuen in biologische producten. Omdat het onderwerp zo gevoelig en complex is, moet het per uniek geval worden behandeld, in plaats van op wetgevingsniveau. Niemand is er bij geholpen als er regels komen voor de aan- of afwezigheid van pesticide residuen, want vrijwel ieder case staat op zichzelf. De nieuwe handleiding, die met regelmaat zal worden geëvalueerd, is de juiste manier om dit ingewikkelde thema bij de kop te pakken. Ik weet zeker, dat het een handig hulpmiddel is voor biologische ondernemers in de handel en verwerking."

Bionext, de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding, de VBP (Vereniging voor biologische Producenten en Handel) en BIOKAP (Bio Quality Assurance) zijn enthousiast over het initiatief van IFOAM EU. De VBP is middels het BIOKAP-project één van de trekkers van de ontwikkeling van een goed residubeleid voor biologische productie. En harmonisatie internationaal is daar een belangrijke pijler van. De BIOKAP-groep telt in Nederland inmiddels twintig deelnemende handelsbedrijven uit de biologische sector. Met deze groep is afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van een systematiek om residuproblemen aan te pakken, waaronder een database met inmiddels ruim drieduizend analyseresultaten en een Rapid Alert functie.

De handleiding is een belangrijke stap in het stroomlijnen van de communicatie over residubesmettingen tussen boeren, handel en verwerking. Bionext/BIOKAP verwacht dat de handleiding trendsettend zal zijn voor het omgaan met de kwestie, gezien het breed gedragen EU actieniveau, dat regelmatig wordt geëvalueerd. De benadering per case en het leermodel is gebaseerd op onderzoek en feiten.