Het zoeken van win-win-situaties op gebied van stikstofemissiereductie en winstgevendheid van bedrijven is cruciaal voor een succesvolle systeeminnovatie op dit beleidsterrein van LNV. In de blauwebessenteelt was al een consortium gevormd voor de ontwikkeling van de substraatteelt in containers. Eén van haar doelen is om de stichtingsperiode te verkorten. Het consortium ontplooit haar onderzoeksactiviteiten op het Blauwebessen InnovatieCentrum Horst (BICH), gelegen op het bedrijf van Fred Douven, initiatiefnemer van het BICH.


Leden van de Vakgroep Blauwe Bes bekijken de nutriëntenvoorzieningsproef op het BICH op 2 juni 2010.

Het Productschap Tuinbouw is, op advies van de vakgroep blauwe bes, deze projecten gaan versterken als cofinancier. De vakgroep participeert ook in de klankbordgroep van dit project. Voor de containerteelt van blauwe bes zijn de doelstellingen:Ontwikkeling van een rendabel innovatief teeltsysteem voor blauwe bes met als kenmerken:
 • Substraatteelt los van de grond met recirculatie, afgestemd op de teelt van blauwe bes
 • Hogere vruchtkwaliteit (met name voldoende grote vruchtmaat, smaak en hardheid)
 • Lagere kostprijs door onder meer:
  o Efficiëntere benutting van het grondoppervlak
  o Verkorten stichtingsperiode
  o Hogere productie
  o Hogere mechanisatiegraad van de pluk
Het onderzoek op het BICH is door de participatie van LNV en PT in 2010 uitgebreid met een proef naar de nutriëntenvoorziening van blauwe bes in relatie met de bovengenoemde doelstellingen. Hiervoor is door PPO samenwerking gezocht met Wim Voogt van WUR Glastuinbouw. In 2010 is een gesloten teeltsysteem voor de nutriëntenopname van blauwe bes gekwantificeerd. Op basis van deze gegevens worden er in 2010 vier nutriëntenschema’s ontworpen en getest.


Voor meer informatie:
Rien van der Maas, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving van Wageningen UR, rien.vandermaas@wur.nl