In 2009 heeft MPS voor de eerste keer een ketenseminar georganiseerd. Toen is er gesproken over duurzaamheid, internationalisering en de toenemende macht van de eind-afnemers. Deze items werden toegelicht door sprekers van de Duitse supermarktketen REWE en de Nederlandse Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW). Op 10 november 2010 heeft het tweede seminar Ketensamenwerking & Duurzaamheid plaatsgevonden. Dit keer stond de vraag centraal hoe bedrijven in de keten omgaan met de vraag naar duurzame producten en welke strategieën de vragende partijen hanteren. Om een goed beeld te schetsen, waren Dhr. E. Lekkerkerk van Syngenta (begin keten) en Dhr. K. van der Plas van Dutch Flower Group (eind van de keten) uitgenodigd als sprekers.

Dhr. G. Ravensbergen, bestuursvoorzitter van MPS opent het seminar. In zijn inleiding benadrukt dhr. Ravensbergen het belang van “verduurzaming” van de sector en dat dit doel gezamenlijk via MPS en individueel binnen de eigen organisaties bereikt kan worden. In dit kader noemt G. Ravensbergen onder andere de verplichte waterregistratie voor alle deelnemers.

Presentatie van Eric Lekkerkerk, Syngenta

Syngenta is een wereldwijde marktleider in de agribusiness en richt zich op duurzame land- en tuinbouw door innovatief onderzoek en technologie. De onderneming heeft leidende posities op de markt van gewasbeschermingsmiddelen, hoogwaardige commerciële zaden en in Lawn & Garden.

Hoe geeft Syngenta vorm aan verduurzaming/Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) E. Lekkerkerk: Bij het implementeren van MVO op ons bedrijf volgen wij de volgende stappen:
 • Bewustwording: MVO begint met bewustwording, van daaruit ga je dan steeds verder uitdiepen hoe je het vorm gaat geven. Wat betekent het voor onszelf (interne prikkels) en wat kunnen/moeten we ermee naar de markt en maatschappij (externe prikkels). Bijvoorbeeld: Op welke wijze kunnen onze producten bijdragen aan het voeden van de immer groeiende wereldbevolking.
 • Ambitie: Toen die prikkels benoemd waren, zijn we ambities gaan formuleren. Een van die ambities is: het bouwen van een van de toonaangevende bedrijven in de wereld, bekend om de bijdrage aan gezondheid en kwaliteit van leven. De ambities zijn vervolgens uitgewerkt in een MVO Focus.
 • MVO Focus: Dit zijn de zaken waar je concreet aan gaat werken, zoals mensenrechten, investeren in scholen, duurzame landbouw etc. In de Code of Conduct zijn al deze zaken vastgelegd. Per divisie hebben we toen nog specifiekere doelen geformuleerd. Voor Flowers Pro is er bijvoorbeeld een van de doelen dat wij een bijdrage leveren aan duurzame tuinbouw door het MPS jonge planten programma. Dit houdt onder andere in dat we zoveel mogelijk gebruik maken van biologische bestrijding en dat we het uitgangsmateriaal laten certificeren.
 • Inbedden: Ook het inbedden in de organisatie is natuurlijk zeer belangrijk. De mensen uit het bedrijf moeten het MVO-beleid tenslotte in de bedrijfsprocessen gaan opnemen en uitvoeren. Het inbedden kan je bijvoorbeeld doen door het stellen van persoonlijke doelstellingen op het gebied van MVO, het uitreiking van een Award en het geven van trainingen over het naleven van de Code of Conduct etc.
 • Communiceren: op dit moment communiceert Syngenta vooral intern over haar MVO-beleid. De reden hiervoor is dat wij onszelf niet op de borst willen slaan met iets wat eigenlijk vanzelfsprekend is. Of we dit beleid tot speerpunt gaan maken, is intern nog niet duidelijk.
 • • Monitoren/evualeren: dit doen we onder andere via interne audits en tijdens beoordelingsgesprekken. Bovendien is het onderdeel van de jaarlijkse revisie van onze strategie en 5-jarenplannen.
Na dit verhaal over de MVO-inspanningen aan het begin van de keten, is het goed om ook het MVO-verhaal van het einde van de keten te belichten. Dit doet K. van der Plas van Dutch Flower Group (DFG)

Presentatie Korneel van der Plas (Dutch Flower Group)

De DFG is wereldwijd de grootste bloemen- en plantenleverancier aan supermarkten, bouwmarkten, ketens en groothandel. DFG importeert producten uit 15 landen en exporteert naar 60 landen.

Hoe gaat DFG om met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
K. van der Plas: “In 2011 gaat de DFG de focus leggen op MVO. Het belang van MVO wordt niet alleen bepaald door afnemers, het is ook als speerpunt gekozen aan de hand van trends. Trends zijn bijvoorbeeld: de vergrijzing, conserveren van de aarde, maatschappelijk betrokken, gezond eten etc. MVO wordt door de DFG niet gezien als een trend, maar als een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. De redenen hiervoor zijn:
 • Verbetering prestaties bedrijf
 • Aanpassen aan veranderende omgeving
 • Kostenbesparing
 • Betere positie arbeidsmarkt
 • Inspelen op toenemende marktvraag
 • Goed voor imago
En vooral Omdat wij geloven dat we een nog beter bedrijf worden! MVO moet onderdeel worden van ons DNA!

 • Commitment: Er wordt veel aandacht besteed aan commitment in alle lagen van de organisatie. Hierbij zijn de quick wins belangrijk (snel resultaten zien), maar ook het leggen van de verantwoordelijkheid laag in de organisatie. Het moet niet iets zijn dat van bovenaf wordt opgelegd.
 • Praktische vormgeving MVO: Elke laag uit de organisatie is vertegenwoordigd in een projectteam. Dit kernteam heeft de ketenverantwoordelijkheid, duurzaamheid en transparantie als kernwaarden geformuleerd. Vanuit deze kernwaarden zijn er deelgebieden bepaald.
 • Deelgebieden: Deze deelgebieden zijn: personeel, Facility Management, Inkoop & Ketenverantwoordelijkheid, Logistiek & Mobiliteit. Onder deze deelgebieden zijn allerlei concrete punten ondergebracht, zoals onder Logistiek & Mobiliteit: wagenpark, container transport. Op die specifieke punten wordt vervolgens gekeken hoe er beter met mens en milieu kan worden omgegaan zonder dat de winstgevendheid eronder lijdt.
 • Huidige situatie: De kernwaarden zijn gedefinieerd en er vindt nu een inventarisatie plaats van mogelijke aspecten die duurzamer kunnen worden. De geïnventariseerde punten worden indien mogelijk uitgewerkt in quick wins en vormen onderdeel van de lange termijnstrategie, doelstellingen en een tijdspad.
 • Afsluitende conclusie: DFG streeft naar een optimaal bedrijfsresultaat waarbij rekening wordt gehouden met de effecten op mens en milieu.

DFG heeft MVO nu nog niet in het DNA zitten, maar gaat hier volop aan werken door:
 • Commitment is keyword
 • Back to the basics (analyseren bedrijfsprocessen)
 • Uitdagende doelen stellen voor korte en lange termijn
 • Trends volgen, wees kritisch en zet door
 • Doe het samen en geloof samen in wat je doet
Na afloop van de presentaties volgt een discussieronde. De discussie spitst zich toe op enkele punten:

Communicatie handel richting kwekers over MVO:

Kwekers hebben het gevoel dat de handel weliswaar met MVO bezig is, maar dat er met de certificaten die zij hebben weinig wordt gedaan. Dit is echter afhankelijk met wie je aan tafel zit (category managers zijn meer bezig met prijs, maar marketingmanagers vinden MVO wel degelijk belangrijk). Toch melden diverse partijen uit de zaal (waaronder Edeka, DFG, Ciccorella) dat MVO zeker belangrijk is en ook gevraagd wordt door de eindklant. Voorgesteld wordt dat de handel hierover vaker en meer gestructureerd naar kwekers communiceert.

Samenwerking ketenpartijen:

DFG wil graag samenwerken met kwekers om haar positie te versterken, maar de vraag wordt gesteld in welk stadium andere partners dan betrokken worden. Het heeft geen zin wanneer partners pas na afronding van een concept betrokken worden. M.b.t. het MVO-beleid willen zowel Syngenta als DFG eerst intern de zaak op orde hebben, dat heeft nu eerste prioriteit.

Communicatie naar consumenten:

Tevens wordt opgemerkt dat retailers in hun communicatieboodschappen naar de consument ook steeds vaker over hun bedrijfsbeleid in relatie tot MVO vertellen.
In dit verhaal passen gecertificeerde bloemen en planten perfect.

Rendement MVO:

MVO loont. Een duurzame bedrijfsvoering levert in ieder geval een “license to deliver” op voor de toekomst. Echter, vanuit kwekerskant wordt opgemerkt dat het extra geld dat een bedrijf in een duurzame bedrijfsvoering moet stoppen wel moeten worden terugverdiend. Het moet een meerprijs opleveren, want anders wordt het in de toekomst onmogelijk om te blijven investeren in duurzaamheid.

Conclusie:

De discussie wordt afgesloten met de conclusie: "Verbeter de wereld en begin bij jezelf". Hierna werden de gesprekken onder het genot van een buffet voortgezet in de ontvangstruimte.