Fiscale eindejaarstips 2010

Nog twee weken om actie te ondernemen

Het jaar 2010 is alweer bijna afgelopen. Niet alleen het jaartal wijzigt traditiegetrouw op 1 januari, maar ook de belastingwetgeving. Het kan daarom verstandig zijn om bepaalde beslissingen nog vóór het einde van het jaar te doen, of juist uit te stellen tot 2011. Hieronder zetten wij de belangrijkste fiscale aandachtspunten voor u op een rijtje.

Vennootschapsbelasting

In 2011 gaat het vennootschapsbelastingtarief omlaag naar 25%. Over de eerste € 200.000 blijft het tarief 20%. Dit betekent dat u een tariefsvoordeel kunt behalen door kosten nog dit jaar te nemen en indien mogelijk uw winsten uit te stellen.

Aanscherpingen in 2011

In 2011 worden naast enkele mooie maatregelen ook enkele aanscherpingen doorgevoerd. Zo bent u vanaf 2011 vaker dan voorheen overdrachtsbelasting verschuldigd als u aandelen in een zogenaamde vastgoed BV koopt. Dit jaar kan nog gebruik worden gemaakt van de huidige regelingen. Indien u plannen heeft op dit terrein, is het zaak om nog dit jaar actie te ondernemen.

Benut de willekeurige afschrijving

Bent u van plan om te investeren? Maak dan optimaal gebruik van de willekeurige afschrijving door op tijd te investeren en te betalen. Om het investeringsklimaat te verbeteren is een mogelijkheid ingevoerd om tijdelijk willekeurig af te schrijven op bedrijfsmiddelen. Investeringen mogen in twee jaar worden afgeschreven, maximaal 50% in 2010 en 50% in 2011. Hou er rekening mee dat het bedrijfsmiddel dan wel in gebruik moet zijn genomen of voor minimaal 50% betaald moet zijn in 2010.

Beoordeel de mogelijkheid om willekeurig af te schrijven in combinatie met de mogelijkheid om verliezen te compenseren. Als u (mede) door de willekeurige afschrijving een fiscaal verlies haalt, dat niet kan worden verrekend met winsten uit het verleden, is het verstandig om de willekeurige afschrijvingsmogelijkheden te bewaren voor 2011.

Plan uw milieu- en energie-investeringen

De percentages voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA) zijn voor 2011 lager vastgesteld dan voor 2010. Ook zal de lijst van bedrijfsmiddelen die voor deze aftrek in aanmerking komen wijzigen. Derhalve kan het zeer aantrekkelijk zijn om investeringen die in aanmerking komen voor de MIA of de EIA nog in 2010 te doen.

Bedrijven die in aanmerking komen voor de vervroegde afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) kunnen met ingang van 2011 nog maar voor 75% willekeurig worden afgeschreven. Voor 2010 kan nog volledig willekeurig worden afgeschreven. Derhalve kan het ook verstandig zijn om deze investeringen nog in 2010 te doen.

Vorm een voorziening

Als u verwacht binnen enkele jaren aanzienlijke uitgaven te moeten doen in het kader van uw onderneming, kunt u hiervoor onder bepaalde voorwaarden een (fiscale) voorziening vormen. U kunt de toekomstige uitgaven in dat geval nu al als kosten ten laste van uw winst brengen. Dit levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Waardeer onvolwaardige vorderingen af

Heeft u vorderingen op uw balans waarvan u twijfelt of deze ooit volledig betaald zullen worden, dan kunt u deze vorderingen afwaarderen en hiermee een liquiditeitsvoordeel behalen. U hoeft niet te wachten tot definitief duidelijk is dat een vordering niet betaald wordt.

Vraag uw BTW terug voor dubieuze debiteuren

Heeft u over 2010 dubieuze debiteuren die niet meer zullen betalen, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om een teruggave te verlenen voor de door u afgedragen BTW. Doe dit verzoek bij de laatste aangifte omzetbelasting van 2010 en voeg hierbij de bewijsstukken inzake de oninbaarheid.

Betaal nooit contant bij tanken

Tankt u voor uw auto van de zaak, betaal dan altijd met uw tankpas, pinpas of creditcard. Bij een contante betaling loopt u het risico om de btw-aftrek op de brandstofkosten te verspelen! Bij een contante betaling kan de Belastingdienst niet nagaan wie de betaling heeft gedaan, omdat dit niet blijkt uit de kassabon. Dit geldt uiteraard ook voor de tankbeurten van uw medewerkers met een auto van de zaak.

Koop gemengd gebruikte panden nog in 2010

Nieuwe Europese regelgeving zorgt ervoor dat u met ingang van 2011 minder btw kunt terugvragen bij de aanschaf van een onroerende zaak die u zowel voor uw onderneming als in privé gebruikt. Op grond van de huidige regeling mag u onder voorwaarden alle omzetbelasting in uw onderneming aftrekken en betaalt u gedurende tien jaar jaarlijks een correctie voor het privé gebruik. Vanaf 2011 kunt u de btw slechts aftrekken naar rato van het zakelijke gebruik.

Indien u van plan bent om een pand aan te schaffen dat u zowel in privé als zakelijk wilt gebruiken, kan het een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel opleveren door deze nog in 2010 aan te schaffen.

Beperk overdrachtsbelasting bij doorverkoop

Onder de huidige wetgeving is een regeling opgenomen dat bij doorverkoop van een onroerende zaak binnen zes maanden na aankoop, u alleen overdrachtsbelasting verschuldigd bent over de waardestijging na de aankoop. Met ingang van 2011 wordt deze termijn tijdelijk verlengd naar twaalf maanden. Mocht onverhoopt uw nieuwe woning verkocht moeten worden, omdat u bijvoorbeeld uw oude woning niet verkocht krijgt, kan deze langere periode wellicht een pleister op de wonde zijn.

Sterk wisselende inkomsten in box I? Mogelijke teruggaaf door middeling

Bij sterk wisselend inkomen (belastbaar inkomen) in box 1 van de inkomstenbelasting over drie aaneengesloten jaren, kan recht bestaan op een belastingteruggave. Op basis van deze regeling wordt het inkomen gelijkmatig over de jaren verdeeld en kan wellicht het nadelige effect van het progressieve inkomstenbelastingtarief ongedaan worden gemaakt. Het verschil tussen de werkelijk geheven belasting en de op deze wijze herrekende belasting wordt -mits boven de geldende teruggaafdrempel- terugbetaald.

Maak gebruik van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen

Voor ouders-kinderen geldt een jaarlijkse vrijstelling van € 5.000 (2010) én de eenmalig verhoogde vrijstelling (van € 24.000 in 2010). De verhoogde vrijstelling kan slechts éénmaal worden benut, voor een kind dat tussen de 18 en de 35 jaar jong is. Indien het kind inmiddels ouder is dan 35, maar zijn of haar partner heeft deze leeftijd nog niet bereikt, kan ook gebruik worden gemaakt van de verhoogde vrijstelling. Voor kleinkinderen geldt een vrijstelling van € 2.000.

Vanaf 1 januari 2010 geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 24.000. Deze vrijstelling wordt verhoogd tot € 50.000, als de schenking wordt aangewend voor de aankoop van een eigen woning of voor het betalen van een studie of opleiding voor een beroep van ten minste € 20.000 per jaar. Deze bestemming moet in een notariële akte worden vastgelegd. Deze verhoogde vrijstelling is ook van toepassing wanneer de schenking wordt aangewend voor het aflossen van een eigenwoningschuld.

Let op!

Voor kinderen die vóór 1 januari 2010 reeds gebruik hebben gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling geldt een overgangsmaatregel. Deze kinderen kunnen tot het bereiken van de 35-jarige leeftijd onder voorwaarden in aanmerking komen voor een aanvullende eenmalige vrijstelling van € 26.000, indien de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning.

Gebrek aan liquiditeiten? Doe een papieren schenking

Bij een papieren schenking (een schuldigerkenning uit vrijgevigheid) kunt u het geschonken bedrag schuldig blijven. U krijgt een schuld aan uw kind(eren) welke in beginsel pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende ouder.

U moet daadwerkelijk over het schuldig gebleven bedrag jaarlijks een zakelijke rente aan de kinderen uitbetalen. Doet u dat niet, dan worden de kinderen geacht het bedrag van de schenking (plus de te betalen rente) bij overlijden krachtens erfrecht te hebben verkregen en zijn ze daarover alsnog successierecht verschuldigd. Ook moet de schuldigerkenning uit vrijgevigheid in beginsel bij notariële akte plaatsvinden, wil zij de beoogde gevolgen hebben.

Vanaf 1 januari 2010 geldt dat als zakelijke rente 6% wordt beschouwd. Voor alle op het moment van inwerkingtreding bestaande schuldigerkenningen waarop een zakelijke rente, maar lagere rente is overeengekomen, geldt deze lagere zakelijke rente mits deze elk jaar feitelijk is en wordt uitbetaald. Hebt u in het verleden vermogen met uw kinderen ‘gesplitst’ (ouders het vruchtgebruik/kinderen de bloot eigendom) aangekocht?

Door het intrekken van een specifieke resolutie voor de Successiewet per 1 januari 2010 heeft de structuur niet meer de beoogde fiscale gevolgen (besparing successierecht). Het is raadzaam op korte termijn te beoordelen of er nog iets kan worden gedaan om dit nadeel te beperken.

Hebt u in het verleden onroerende zaken aan uw (klein)kinderen overgedragen onder het voorbehoud van vruchtgebruik/recht van gebruik en bewoning?
Door het intrekken van een specifieke resolutie voor de Successiewet per 1 januari 2010 heeft de structuur niet meer de beoogde fiscale gevolgen (besparing successierecht). Het is raadzaam op korte termijn te beoordelen of er nog iets kan worden gedaan om dit nadeel te beperken.

Mocht u naar aanleiding van de bovenstaande fiscale eindejaarstips nog vragen hebben of meer informatie willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Peter Langendoen van BDO Westland op het telefoonnummer 0174 – 63 88 88

Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven

U maakt gebruik van software die onze advertenties blokkeert (adblocker).

Omdat wij het nieuws gratis aanbieden zijn wij afhankelijk van banner-inkomsten. Schakel dus uw adblocker uit en herlaad de pagina om deze site te blijven gebruiken.
Bedankt!

Klik hier voor een uitleg over het uitzetten van uw adblocker.