Voorstel werkgevers om toeslag op zondag te verlagen ten faveure zaterdagavond

CAO-overleg Groothandel Groenten en Fruit opgestart

Op 17 oktober jl. is de cao-commissie van GroentenFruit Huis gestart met de gesprekken over een nieuwe cao voor de Groothandel in Groenten en Fruit met FNV, CNV en RMU. Dit gesprek had een verkennend karakter en verliep in een goede sfeer.

Moderniseringstraject
De afgelopen periode heeft er een zorgvuldig en paritair moderniseringsonderzoek plaatsgevonden. Experts en werknemers uit de sector hebben onder leiding van adviseurs voorstellen ontwikkeld voor een modernere cao. De onderwerpen ouderenbeleid en roosters/werkvensters zijn onder de loep genomen. Dit was een afspraak bij het laatste cao-akkoord. Belangrijk voor beide partijen was dat de voorstellen kostenneutraal uitpakken voor zowel werknemers als werkgevers. Werkgevers hebben hun voorstellen gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek.

De cao-commissie van GroentenFruit Huis streeft ernaar om tot een moderne cao te komen die aansluit bij de ontwikkelingen van de sector. Werkgevers signaleren dat de wereld snel verandert.
Om slagvaardig en gezond te blijven, zullen bedrijven continu moeten inspelen op veranderende marktomstandigheden, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Omdat werknemers langer moeten doorwerken en het werknemersbestand vergrijst, willen werkgevers ervoor zorgen dat werknemers fit en gezond hun pensioen halen en tegelijkertijd dat de instroom van onderaf wordt gestimuleerd.

Voorstellen
De cao-commissie heeft ervoor gekozen haar voorstellen in te brengen langs vier thema's: Gezondheid & Employability, Roosters & Werkvensters, Inkomen & Beloning en Overig. De basis van de inzet van de eerste twee thema's is het paritaire onderzoek. De cao-commissie heeft de adviezen van de werkgroepen hier en daar aangescherpt. Daarnaast heeft de cao-commissie het uitgangspunt van kostenneutraliteit in acht genomen bij het formuleren van haar voorstellen.

Werkgevers hebben dan ook ingezet op een 80/90/90 regeling die openstaat voor alle medewerkers vanaf 5 jaar voor de AOW-leeftijd. Dit geeft oudere werknemers de ruimte een dag per week vrij te zijn. Werkgever en werknemer delen de gevolgen voor het salaris, waardoor de werknemer 10% loon inlevert in plaats van 20%. Werkgevers vinden het gelet op alle onder de cao vallende werknemers fair om de pensioenopbouw gelijk te houden met het uitbetaalde salaris. Vakbonden zetten in op een keuze voor 80/90/100 regeling, 7 jaar voor de AOW-leeftijd, waarbij '100' staat voor handhaven van de huidige pensioenopbouw. De werknemer die niet voor de regeling kiest, kan volgens de vakbonden aanspraak blijven maken op huidige de seniorenregeling uit de cao.

Werkgevers vinden het belangrijk om een goede informatievoorziening rondom deze regeling op te zetten voor werknemers. De senioren- en diensttijddagen beogen hetzelfde doel als de nieuwe seniorenregeling en zullen om die reden worden afgeschaft. Voor werknemers die nu reeds recht hebben op die dagen komt er wat werkgevers betreft een overgangsregeling.

In het kader van de modernisering is er ook gesproken over een inzetbaarheidsbudget. Dit budget kan worden ingezet voor vitaliteit of scholing. Werkgevers staan er voor open om dit te bespreken, maar zorgvuldigheid, bruikbaarheid en effect staan hierbij voorop. Vakbonden zetten in op EUR 1500,- per werknemer, per jaar of 8% van de loonsom.

De cao-commissie heeft de voorstellen van werkgroep Roosters & Werkvensters overgenomen. De voorstellen hebben betrekking op flexibeler en gezond roosteren, wat zoveel mogelijk in samenspraak met de OR dient te gebeuren. Als er geen medezeggenschapsorgaan is, valt men terug op de wet of de cao. De exacte voorstellen op dit punt zijn op te vragen bij GroentenFruit Huis

Als gevolg van de vraag van de consument is de zondag steeds meer een normale werkdag geworden. Daarnaast is de zaterdagavond sociaal gezien meer belastend dan de zondag. Werkgevers hebben het voorstel gedaan de toeslag voor het werken op zondag te verlagen, ten faveure van de toeslag op zaterdagavond.

Onder het thema Inkomen & Beloning vallen voorstellen zoals loonparagraaf, pensioen, aanpassing loongebouw en herziening ORBA-functies. Tijdens het overleg op 17 oktober hebben vakbonden hun voorstellen ondergebracht bij de 4 thema's. Opvallende voorstellen van de vakbonden zijn: looneis van 2,5% bij de looptijd van 1 jaar, afschaffen van een aantal jeugdschalen, (harde) afspraken maken over het terugdringen van flexibele arbeid, reparatie derde jaar WW en opleidingskosten zouden in afwijking van de WWZ niet meer in mindering mogen worden gebracht op de transitievergoeding.

Vervolg
De gedane voorstellen over en weer worden momenteel doorgerekend, zodat de cao-commissie van GroentenFruit Huis op 8 november a.s. met de vakbonden kan spreken over de financiƫle consequenties van de voorstellen voor werkgevers en werknemers. Werkgevers staan voor een fatsoenlijke aanpassing van de salarissen en de totale loonkosten moeten overzienbaar blijven. De bedoeling is dat er op 8 november a.s. per thema wordt gesproken met de vakbonden.

Wegens de complexiteit van de onderhandelingen en de veelheid aan onderwerpen, is het niet mogelijk alle details van het gesprek weer te geven. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het proces en zullen richting het eind van het jaar de bedrijven tijdens een bijeenkomst nader informeren.


Voor meer informatie:
Suzan van Kuppeveld,
secretaris cao-commissie GroentenFruit Huis
Tel: 079-3681100.
 Publicatiedatum:Ook onze nieuwsbrief ontvangen? | Klik hier


Ander nieuws uit deze sector:


Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief om al het laatste nieuws direct per e-mail te ontvangen!

Inschrijven Ik ben al ingeschreven